موضوع تعدد زوجات در اندونزی رواج نداشته و برای كارمندان دولت یا پرسنل این امر منع قانونی دارد.
مقامات اندونزی معتقدند كه جامعه هنوز به بلوغ كافی برای تحمل بسیاری از آزادیهای سیاسی و و اجتماعی، مثل تشكیل احزاب «غیر از سه حزب موجود» یا آزادی بیان و تشكیل اجتماعات، نرسیده است و اعطای پیش از موقع چنین فرصتهایی به جامعه، باعث ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی شده و روند توسعه كشور را مختلف خواهند نمود.