غالب مردم ژاپن به خانواده اهمیت زیادی می‌دهند، به عهد خود وفا دارند، دروغ نمی‌گویند، تهمت نمی‌زنند، غیبت نمی‌كنند، و همواره «ژاپنی‌گرا» هستند یعنی اینكه رابطه حقیقی آنان با خودشان است و خارجی همیشه خارجی است. بنابراین در برخورد با خارجیان، همواره برخوردی توأم با نزاكت، تبسم، كم صحبتی و عدم گفتگو پیرامون مسائل جدی دارند.