وزن ايده آل تفنگ ساچمه زني


وزن تفنگ ساچمه زني داراي اهميت زيادي است اگر خيلي سبك باشدبه علت عكس العمل فشنگ هنگام خالي شدن وبالاخص تفنگ هاي با بارسنگين يابه اصطلاح علمي Heavy lood
لگد آن خيلي شديد و گاه بعد از چند تير اندازي به طرزي است كه انسان سعي مي كند مبادرت به تير اندازي نكند و همچنينبه علت شدت لگد،انسان به طور غير ارادي ماشه را ناگهان مي كشد و چشمش را بهم مي گذارد و بدين ترتيب دقت از دست مي رود همچنين به علت سبكي،چون لوله تفنگ توسط دست از زير حمايت مي شودبه بالا پرش پيدا مي كند و چه بسا عملاًيا تجربتاً برخورد مي شود كه تفنگ سبك بالا مي زند.به علاوه به علت سبكي،هنگام هوازني ممكن است نوسان تفنگ به قدري باشد كه موجب به خطا رفتن تير شود كه در نقطه مقابل تفنگ سنگين قرار دارد كه سنگيني آن ممكن است به حدي باشد كه موجب خستگي و نا تواني شخص حامل گردد مخصوصاً اگر اگر شكارچي مجبور به پياده روي زياد باشد در اين هنگام است كه حتي 100گرم اضافه وزن نيز شديداً ناراحت كننده خواهد بود در نتيجه چطور نتيجه كار يك شخص خسته رضايت بخش مي شود؟
لذا ملاحظه مي فرمائيد كه وزن تفنگ بستگي و نسبت مستقيم با قدرت بدني و ساختمان فيزيكي انسان دارد ولي با تمام اين اوصاف عدد ثابت به عقيده متبحرين،براي يك تفنگ ايده آل ساچمه زني 3كيلو گرم وزن است.از اين كمتر به نام تفنگ سبك و از اين مقدار بيشتر به نام تفنگ سنگين ناميده مي شود.