۱.سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
2.بيماري زنگ برگي (قهوه‌اي) گندم
wheat leaf rust
3.زنگ سياه ساقه گندم
wheat black stem rust
4.بيماري زنگ برگي( قهوه‌اي )جو
Barley leaf rust
5.بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم
Wheat strip rust
6.زنگ تاجي يولاف
Crown rust
7.هيپرپارازيت زنگ
Rust hyperparasite
8.کوتولگی زبر ذرت
Maize Rough Dwarf virus
9.سياهك آشكار جو و يولاف
Crown & barley loose smut
10.سياهك سخت جو
Barley covered smut
11.بیماریهای گیاهچه و بذر پنبه
cotton seeding diseases
12.پوسیدگی سیاه ساقه آفتابگردان
phytophthora stem Rot یا Black stem Rot
13.زنگ آفتابگردان
sunflower rust
14.لکه موجی آفتابگردان
sunflower target spot
15.لکه قهوه ای یونجه
Alfalfa common leaf spot
16.گال زگیلی یونجه
Alfalfa crown wart
17.سفیدک کرکی یونجه
Alfalfa downy mildew
18.لکه آجری یونجه و لکه سیاه شبدر

19.ویروس موزائیک یونجه
Alfalfa mosaic virus
20.نماتد ساقه یونجه
Alfalfa stem nematode
21.پژمردگی ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه
Cotton Verticillium wilt
22.پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی
) Cotton Fusarium wilt
23.پوسیدگی های غوزه
(boll rot) و تار پنبه cotton boll rot
24.بیماری باکتریایی لکه زاویه ای پنبه
Cotton Bacterial angular leaf spot
25.بیماریهای ویروسی پنبه
cotton virus diseases
26.بیماری ریزوکتونیایی حبوبات
Rizoctonia solani
27.پوسیدگی خشک ریشه حبوبات (پوسیدگی فوزاریومی
)
28..بیماری برق زد گی نخود سفید
chic-pea Ascochyta blight
29.زنگ لوبیا و زنگ باقلا
bean rust & broad bean
30.بیماری پوسیدگی ذغالی

31.بیماری پوسیدگی اسکروتی

32.بیماری آنتراکنوز لوبیا
Bean anthracnose
33.بیماری لکه شکلاتی باقلا
Broad bean chocolate spot
34.بیماریهای باکتریایی حبوبات

35.بیماریهای ویروسی حبوبات
:
36.ویروس موزائیک زرد لوبیا
Bean Yellow mosaic Virus
37.ویروس موزائیک معمولی لوبیا
Bean common mosaic virus
38.ویروس موزائیک خیار
Cucumber mosaic virus
39.ویروس برگ قاشقی (لوله شدن برگ) (زردی) باقلا
Bean leaf roll virus
40.ویروس پژمردگی باقلا
Broadbean wilt virus
41.ویروس موزائیک توته ای نخودفرنگی
Pea enation mosaic virus
42.ویروس موزائیک شته زاد لوبیا چشم بلبلی
Cowpea aphidborne mosaic virus
43.ویروس موزائیک یونجه
Alfalfa mosaic virus
44.بوته میری کنجد

45.گل سبز (فیلودی) کنجد

46.بلاست برنج
Rice blast
47.بیماری پوسیدگی غلاف برنج
Sheath blight
48.بیماری فوزاریومی برنج(بوته گنایی برنج
) Rice bakanae
49.ویروس کوتولگی برنج
Rice dwarf virus
50.بیماری گال سیاه برنج
Rice black gall
51.بیماری پوسیدگی ذغالی سویا
Soybean Charcoal Rot
52.سفیدک کرکی (داخلی ) سویا
Soybean downy mildew
53.سوختگی باکتریایی سویا
soybean bacterial blight
54.لکه قهوه ای سویا
soybean brown spot
55.پوسیدگی اسکلروتی سویا
Soybean sclerotium blight
56.لکه موجی سویا
Soybean target spot
57.زنگ گلرنگ
Safflower rust
58.سفیدک سطحی گلرنگ
Safflower powdery mildew
59.لکه قهوه ای گلرنگ
Safflower brown spot
60.مرگ گیاهچه گلرنگ

61.سیاهک نیشکر
Sugarcane smut
62.ویروس موزائیک نیشکر
sugarcane mosaic virus
63.سفیدک کرکی توتون وتنباکو
Tobacco blue mold (Downy Mildew
64.سفیدک حقیقی(پودری) توتون و تنباکو
Tobacco powdery mildew
65.ساق سیاه توتون و تنباکو
Black shank
66.نماتد گالی توتون و تنباکو(نماتد ریشه گرهی
) Root Knot nematode
67.گل جالیز
Broom rape
68.پوسيدگي باكتريائي ساقه
maize bacterial stalk rot
69.سياهك معمولي ذرت
Common corn smut
70.سياهك پاكوتاه
dwarf bunt (سياهك بدبو stinking smut)
71.سياهكهاي پنهان موضعي(هندی
) Karnal bunt
72.سياهك برگی غلات
Flag smut
73.بيماري لكه چشمي غلات
Graminicola eye spot
74.پژمردگي اسكلر شيومي يا بادزدگي جنوبي

75.بيماري آنتراكنوز غلات
Graminicola anthracnose
76.سفيدك كركي غلات
Cereal downy mildew
77.بوته گنایی غلات
Cereal crazy top
78.بیماری سفيدك پودري غلات
Cereal powdery mildew
79.بيماري كچلي (اسکالد
) جو Barley scald
80.لكه برگي سركوسپورايي غلات
Cercospora leaf spot
81.بيماري ارگوت(ناخنک) غلات
Graminicola Ergot
82.سياهك خوشه ذرت

83.پوسيدگي زغالي ذرت
Maize Charcoal rot
84.لکه برگی ذرت
Maize leaf spot
85.پوسيدگي باكتريائي ريشه چغندر قند
Beet bacterial root rot
86.سفيدك سطحي چغندر
Beet powdery mildew
87.سفيدك داخلي چغندر قند
Beet downy mildew
88.لكه گرد برگ چغندر
Beet Cercospora leaf spot
89.پوسيدگي ريشه چغندر
Beet root rot
90.پيچيدگي و تورم رگبرگها
Beet Curly Top
91.موزائيك چغندر
Beet mosaic virus
92.رایزومونیای چغندر قند
Beet necrotic yellow vein virus
93.پوسيدگي مغزي ريشه چغندر