ه: خودکشی دسته جمعی این حیوانات در یک زمان بنا به فر ضیه یکی از دانشمندان دایناسورها دچار افسردگی روحی شدند و از سر یکنواختی به هلاکت خود مبادرت کردند.
خیلی دوست دارم اسم این دانشمند رو بدونم؟