حرفه و فن سال اول راهنمایی

نام و نام خانوادگي: بسمه تعالي تاريخ امتحان: / /
نام پدر:
نام درس:حرفه وفن (1)
رديف نمره
1 سه مرحله مهم پرورش گياه را بنويسيد؟
75/0
2 منظور از وجين كردن چيست؟
5/0
3 دوره تبديل تخم مرغ به جوجه-------------------روز است. 25/0
4 قسمتهاي مورد مصرف هر يك از گياهان زيررا بنويسيد؟
كاهو( ) لوبيا( ) پياز( ) گل كلم( ) 1
5 تفاوت گوشت دام سالم وناسالم را بنويسيد؟
1
6 نخ هايي كه در جهت طول پارچه قراردارند--------------و نخ هايي كه در جهت عرض پارچه قرار دارند-----------ناميده مي شود. 5/0
7 غذاي انسان از دو منبع----------و-------------تأمين مي شود. 5/0
8 دفع بهداشتي زباله به چند صورت انجام مي گيرد؟
5/0
9 منظور از باز يافت مواد چيست؟ 5/0
10 چرا سيم هاي برق را از مس مي سازند؟
5/0
11 دو آلياژ مس را بنويسيد؟ 5/0
12 براي هر يك از كارهاي زير چه ابزاري مناسب است؟
الف:براي فرم دادن يابريدن سيم
ب:براي تشخيص سيم فازاز نول 5/0
13 دو بخش اصلي اتم را نام ببريد؟ 5/0
14 كدام سيستم ساده وكدام پيچيده است؟
الف:پيچ گوشتي( ) چرخ گوشت( ) 5/0حرفه و فن دوم راهنمایی


نام و نام خانوادگي: بسمه تعالي تاريخ امتحان: / /
نام پدر:
نام درس:حرفه وفن (2)
رديف سؤالات نمره
1 قسمتهاي اصلي يك سيستم را نام ببريد؟ 75/0
2 تصاوير زير مربوط به شماي فني كدام وسيله 5/0
3 فيوز در مسير سيم----------------قرار مي گيرد. 25/0
4 قسمت اصلي ومشترك همه وسايل الكترونيكي-------------است. 25/0
5 چوبها بر اساس نوع برگ به چند دسته تقسيم مي شوند فقط نام ببريد؟ 5/0
6 سختي ونرمي چوبها را با استفاده از ابزا آلاتي مانند---------------تشخيص مي دهند. 25/0
7 كدام يك از اتصالات زير جدا شدني وكدام جدا نشدني است؟
پيچو مهره( ) لحيم كاري( ) 5/0
8 انواع ديوار را نام ببريد؟ 5/0
9 كليه كاركناني كه با مواد غذايي سروكار دارند بايد داراي---------------باشند. 25/0
10 هر يك از گزينه هاي زير جزء كدام يك از الياف طبيعي يا مصنوعي هستند.
كتان( ) پشم( ) ريون( ) پنبه نسوز( ) 1
11 از كودهاي زير كدام شيميايي وكدام آلي هستند؟
كود مرغي( ) كود فسفر( كود ازت( ) كود گاوي( ) 1
12 دو روش تكثير گياهان به روش غير جنسي را نام ببريد؟
1
13 راز بقا موجودات زنده----------------است. 25/0
14 منظور از پاستوريزه كردن مواد غذايي چيست؟ 1