مفاهیم پایه
دسته بندی مواد
روش های جدا سازی و خالص کردن مواد
اصول جداسازی مخلوطهای ناهمگن
اصول جداسازی مخلوطهای همگن
جداسازی به روش تغییر حالت فیزیکی ( صرف انرژی )
میعان ، تبخیر ، تصعید ، تبلور
تقطیر
جداسازی به روش تغییر دادن حلال
استخراج
کروماتوگرافی
جداسازی به روش نیروی گریز از مرکز
نامگذاری ترکیبات معدنی
معادلات شیمیایی
انواع معادلات شیمیایی
واکنشهای ترکیبی
واکنشهای تجزیه
واکنشهای جابجایی
جابجایی ساده
جابجایی دوگانه
واکنشهای رسوبی
واکنشهای اکسایش و کاهش
نوشتن واکنشهای شیمیایی
استوکیومتری

واحد جرم اتمی
جرم اتمی و جرم مولکولی
مول و عدد آووگادرو
اتم گرم و مولکول گرم
جرم اتمی میانگین
طیف سنجی جرمی
جرم حجمی و چگالی
ترکیب درصد اجزای یک ترکیب
مقدمه
محاسبه فرمول تجربی
روابط مولی در معادلات شیمیایی
مقدمه
واکنشگر محدودکننده و اضافی
بازده و میزان پیشرفت واکنش
محاسبات در مخلوطها
محاسبات واکنشها در محلول
مقدمه
تجزیه حجم سنجی ( تیتراسیون )
گازها

حالت گاز
فشار گاز
مقدمه
واحدهای فشار
اندازه گیری فشار
دمای گاز
مقدمه
قانون صفر ترمودینامیک
دماسنج
دمای کلوین
قوانین گازها
قانون بویل
قانون شارل
قانون آمونتون
قانون ترکیب حجمی گیلوساک و اصل آووگادرو
نظریه جنبشی گازها
معادله حالت گاز کامل ( ایده آل )
محاسبات در گازها
چگالی گازها
حجم مولی گازها
حجم مولی
شرایط استاندارد و شرایط متعارفی
جرم مولکولی متوسط مخلوط گازی
کسر مولی و فشار جزئی
قانون دالتون
روشهای حل مسئله
بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند گاز مهم
بررسی خواص گازها
طرز شناسایی گازهای مختلف
گازهای حقیقی
اثرات متقابل بین مولکولی
معادله حالت ویریال
معادله حالت وان دروالس
تراکم
نفوذ مولکولی
سرعتهای مولکولی
ساختمان اتم و مولکول

درآمدی بر نظریه اتمی
مقدمات ظهور تئوری اتمی دالتون
اتم باستان
قانون بقای جرم لاوازیه
قانون نسبتهای ثابت در یک ترکیب
قانون ترکیب عناصر به نسبت های مضاعف
قانون اعداد متناسب
تئوری اتمی دالتون
اصول تئوری اتمی دالتون
استدلالات دالتون
نواقص تئوری اتمی دالتون
قانون نسبتهای ساده حجمی گیلوساک
تضاد ظاهری بین دالتون و گیلوساک
راه حل آووگادرو
تجزیه پذیری اتم و خواص الکتریکی آن
آزمایش الکترولیز فاراده
نتیجه گیری آزمایش فاراده
هدایت الکتریکی در گازها ( اشعه کاتدی )
ویژگیهای اشعه کاتدی
نتیجه گیری آزمایش اشعه کاتدی
محاسبه نسبت q/m برای الکترون توسط تامسون
آزمایش اشعه مثبت ( کانالی )
رادیو اکتیویته
منشا پدیده رادیواکتیویته
چگونگی کشف این پدیده در ابتدا
آزمایش اول رادرفورد
پرتوهای آلفا ، بتا ، گاما
عوامل موثر بر انحراف ذرات در میدان مغناطیسی
کشف ایزوتوپ ها و نوترون
آزمایش تامسون
آزمایش چادویک
آزمایش قطرات روغن میلیکان
محاسبات میلیکان
آزمایش اشعه x موزلی
مدل های اتمی
مدل اتمی تامسون
مدل اتمی رادرفورد
آزمایش دوم رادرفورد ( صفحه طلا )
محاسبات رادرفورد
نتیجه گیری آزمایش رادرفورد
نارسایی مدل اتمی رادرفورد
بوهر
تاثیر الکترومغناطیس
تعریف موج
فرکانس موج و انرژی
گستره طیف الکترومغناطیس
طیف عناصر
طیف جذبی
طیف نشری
فرضیه کوانتومی پلانک
مدل اتمی بوهر
فرضیات بوهر
محاسبات بوهر
توجیه طیف اتم هیدروژن
اثر زیمان
اثر زیمان
اصلاح مدل اتمی بوهر
نارسایی مدل اتمی بوهر
مکانیک موجی ( رابطه دوبروی )
طبیعت دوگانه موج - ذره
آزمایش پراشر
اثر فوتوالکتریک
اصل عدم قطعیت هایزنبرگ(المپیاد)
مدل اتمی اوربیتالی
ساختمان اتم و جدول تناوبی
معادله موجی شرودینگر
تابع Ψ و معادله شرودینگر
مفهوم اوربیتال
انواع اوربیتال هاتابع احتمال شعاعی
توزیع ابر الکترونی
مقایسه احتمال شعاعی دانیسته الکترونی اوربیتال های s , p , d , f
مقایسه احتمال شعاعی الکترونهای مرتبط به سطوح فرعی یک تراز اصلی
اعداد کوانتومی(المپیاد)
عدد کوانتومی اصلی ( n )
عدد کوانتومی فرعی ( l )
عدد کوانتومی مغناطیسی اوربیتالی ( ml )
عدد کوانتومی مغناطیسی اسپینی ( ms )
اسپین
اندیشه وجود عدد کوانتومی اسپین
تابع زاویه ای موج و شکل اوربیتال ها
اوربیتالهای s
اوربیتال های p
اوربیتال های d
اوربیتال های f
انرژی اوربیتال ها
اتم های چند الکترونی
اصل بناگذاری اتم ( اصل آفبا )
قاعده حداکثر چندگانگی هوند
آرایش الکترونی عناصر
نوشتن آرایش الکترونی
توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر
آرایش الکترونی کاتیون ها و آنیون ها
ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیI
ورود الکترون ها در اوربیتال ها و تشکیل جدول تناوبیII
تشکیل دوره اول جدول تناوبی
تشکیل دوره دوم جول تناوبی
تشکیل دوره سوم جدول تناوبی
تشکیل دوره چهارم جدول تناوبی
دوره چهارم
پیدایش اولین سری از عناصر واسطه
تشکیل دوره پنجم جدول تناوبی
تشکیل دوره ششم جدول تناوبی
دوره ششم
لانتانیدها(المپیاد)
تشکیل دوره هفتم جدول تناوبی
دوره هفتم
اکتنیدها
پیدا کردن موقعیت یک عنصر در جدول تناوبی
انرژی یونش
تعریف انرژی یونیزاسیون و عوامل موثر بر آن
روند تغییرات انرژی یونیزاسیون
چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک گروه
چگونگی تغییرات نخستین انرژی یونش در یک دوره
انرژی یونش در عناصر واسطه
توجیه برخی نظامهای دیده شده در نمودار انرژی یونیزاسیون
انرژیهای یونیزاسیون متوالی یک عنصر
مقدمه
تعیین شماره دوره و گروه عنصر
محاسبه انرژیهای یونش متوالی یک اتم
روشی برای تعیین تجربی انرژیهای یونش
بار موثر هسته
قاعده تجربی اسلتیو برای محاسبه بار موثر هسته
روشهای جدید محاسبه بار موثر هسته
روند تغییرات بار موثر هسته در دوره و گروه
نفوذ اوربیتال ها
مفهوم نفوذ
مقایسه نفوذ اوربیتالی در دوره و گروه
نقش قابلیت نفوذ اوربیتال ها در ایجاد اثر پوششی
اثرات متقابل الکترونها و اصل پاولی
بررسی انرژی اتم He
انرژی همبستگی اسپین
الکترونخواهی(المپیاد)
روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر دوره
روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر گروه
انرژی دومین الکترونخواهی
اندازه اوربیتال ها و حجم اتمها
انواع شعاع ها و طرز بدست آوردن آنها
روند تغییرات شعاع اتمی در تناوب و گروه
روند تغییرات شعاع اتمی در عناصر واسطه
انقباض لانتانیدی
شعاع های یونی
ذرات ایزوالکترونیک
شیمی توصیفی
عناصر گروه IA (قسمت اول)
عناصر گروه IA (قسمت دوم)
عناصر گروه IA (قسمت سوم)
عناصر گروه IIA
عناصر گروه IIIA (قسمت اول)
عناصر گروه IIIA (قسمت دوم)
عناصر گروه IVA (قسمت اول)
عناصر گروه IVA (قسمت دوم)
عناصر گروه VA
عناصر گروه VIA(قسمت اول)
عناصر گروه VIA(قسمت دوم)
عناصر گروه VIA(قسمت سوم)
عناصر گروه VIA(قسمت چهارم)
عناصر گروه VIIA (قسمت اول)
عناصر گروه VIIA (قسمت دوم)
عناصر گروه VIIIA
شیمی توصیفی عناصر واسطه
اثر اسیدها بر فلزات
پیوندهای شیمیایی
عوامل موثر در واکنش یک اتم
انواع پیوندهای شیمیایی
پیوند فلزی
مدلی ساده برای پیوند فلزی
پیوند فلزی در عناصر واسطه
تغییر خواص پیوند فلزی در گروهها و دوره های جدول تناوبی
پیوند یونی
الکترونهای والانس
یونهای عناصر گروههای اصلی
یونهای عناصر گروههای واسطه
چگونگی تشکیل پیوندهای یونی
فرمول ترکیبات یونی
انواع یونهای تک اتمی شناخته شده
شبکه جامدات یونی
انرژی شبکه ، روند تغییرات و عوامل موثر بر آن
چرخه بورن - هابر
پیوند کووالانسی
چگونگی تشکیل پیوندهای کووالانسی
تشکیل مولکول H2
منحنی انرژی پتانسیل
همپوشانی اوربیتالی
الکترونهای والانس و قاعده هشتایی ( اکتت )
ساختارهای لوویس
جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی
مرتبه پیوند
انواع پیوندی σ (سیگما) و п (پای)
رسم فرمولهای الکترون نقطه ای
پیوند داتیو
گونه هایی با تعداد الکترون فرد ( رادیکالها )
گونه های ناقص قاعده هشتایی
الکترونگاتیوی
مقیاس های الکترونگاتیوی
الکترونگاتیوی پاولینگ
الکترونگاتیوی مولیکن
منبع:سايت رشد