یکی از مهمترین موضوعاتی که علاقمندان به فوتبال می بایست از آن مطلع باشند قوانین کلی و داوری این ورزش است.

در تمامی ورزشها، قوانین رسمی نوشته شده ای وجود دارند که چهارچوب و اصول آن ورزش را وضع می کنند. این قوانین همچنین نحوه قضاوت و تصمیم گیری را در ورزش تعریف می کنند. قوانین رسمی ورزشها معمولا توسط فدراسیونها و اتحادیه های جهانی آن ورزش مشخص می شوند. برخی از کمیته ها یا سازمانهای وابسته نیز می توانند در وضع آن دخالت داشته باشند.
برای مثال در فوتبال، مجمعی بنام "بورد بین المللی" نظاره گر قانونهای تعریف شده در فیفا و ارایه گر تصمیمات مربوطه می باشد.

در این مقاله از قوانین داوری فوتبال، قانون شماره یک آن که قانون "زمین بازی" است را برگزیدیم:

● اندازه ها
▪ زمین بازی باید به شكل مستطیل و درازای طول باید بزرگتر از دارازی خط دروازه باشد.
▪ طول حداقل ۹۰ متر و حداكثر ۱۱۰ متر، عرض حداقل ۴۵ متر و حداكثر ۹۰ متر.

● مسابقات بین المللی
طول حداقل ۱۰۰ متر و حداكثر ۱۱۰ متر، عرض حداقل ۶۴ متر و حداكثر ۷۵ متر

● علامت گذاری زمین
▪ علامت گذاری زمین بازی بوسیله خطوط مشخص می شود، ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط می باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولی و خطوط كوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.
▪ ضخامت كلیه خطوط نباید بیشتر از ۱۲ سانتی متر باشد.
▪ زمین بازی بوسیله خط میانی به دو نیمه تقسیم می شود.
▪ مركز زمین بازی در وسط خط میانی مشخص میشود و یك دایره به شعاع ۹.۱۵ متر در اطراف آن رسم شده می شود.

● محوطه دروازه (گل)
محوطه دروازه در انتهای هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
دو خط به فاصله ۵.۵ متر از داخل تیرهای عمودی بر روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله ۵.۵ متر به طرف داخل زمین بازی كشیده و بوسیله خطی موازی با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه دروازه یا همان گل می نامند.

● محوطه جریمه (پنالتی)
محوطه جریمه در انتهای هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:
دو خط به فاصله ۱۶.۵ متر از داخل تیرهای دروازه در روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله ۱۶.۵ متر به طرف زمین بازی كشیده و به وسیله خطی موازی با خط دروازه، متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را، محوطه جریمه یا پنالتی می نامند.

● میله های پرچم
میله پرچمی كه ارتفاع آن كمتر از ۱.۵ متر نیست و نوك تیزی ندارد در گوشه های زمین بازی نصب می شود. چنین پرچمی را می توان در دو طرف خط مركزی و به فاصله حداقل ۱ متر در خارج از خط طولی قرار داد.

● قوس كرنر
یك ربع دایره به شعاع ۱ متر از میله پرچم گوشه زمین، در داخل زمین بازی رسم می شود.

● دروازه ها
دروازه ها در وسط هر خط عرضی قرار دارند و شامل دو تیر عمودی اند كه به یك اندازه از میله های گوشه فاصله داشته و در بالا بوسیله یك تیر افقی بهم متصل می شوند.
فاصله بین دو تیر عمودی، ۷.۳۲ متر و فاصله لبه پایین تیر افقی تا زمین ۲.۴۲ متر است.
تیرهای عمودی و افقی باید در عرض و عمق یكسان بوده و نباید بیشتر از ۱۲ سانتی متر باشند.
تور می تواند به تیرهای عمودی و افقی و زمین پشت دروازه متصل شود و برای دروازه بانها مجال حركت در فضای وسیعی را بوجود آورد.
رنگ تیرهای عمودی و افقی دروازه باید سفید باشند.

● سالم بودن دروازه ها
دروازه ها باید بطور محكم برروی زمین نصب شوند.
دروازه های قابل حمل تنها موقعی می تواند مورد استفاده قرار گیرند كه نیاز فوق را براورده كنند.

▪ تصمیمات برد بین المللی:
۱) تصمیم ۱
اگر تیر افقی جدا شود یا بشكند، بازی میبایستی متوقف شده تا تیر دروازه تعمیر یا تعویض، و در موقعیت اصلی خود قرار گیرد. اگر تعمیر یا تعویض آن امكان پذیر نبود مسابقه تعطیل میگردد.
استفاده از طناب بجای تیر افقی مجاز نیست.
اگر تیر افقی تعمیر شد، بازی مجددا با رها كردن توپ از محلی كه قبلا متوقف شده بود، ادامه می یابد.
۲) تصمیم ۲
تیرهای عمودی و افقی باید از چوب، آهن یا سایر موادی كه مورد تایید باشد ساخته شوند. شكل تیرها ممكن است مربع، مستطیل، گرد، بیضی باشد و نباید برای بازیكنان خطرناك باشد.
۳) تصمیم ۳
از زمانی كه تیمها وارد زمین مسابقه می شوند تا پایان نیمه اول و از شروع نیمه دوم تا پایان مسابقه، اجازه هیچ نوع تبلیغات برروی زمین بازی و وسایل مربوط به آن (شامل تور دروازه و محیط دروازه) داده نمی شود.
گذاشتن اجناس تبلیغاتی و نصب وسایل اضافی مانند: دوربین، میكروفون و ... برروی دروازه ها، تورها، میله های پرچم و پرچمها نیز ممنوع است.
۴) تصمیم ۴
هرگونه تبلیغات درون زمین محوطه فنی و یا تا فاصله ۱ متری خطوط طولی زمین و خارج از زمین بازی روی زمین، اجازه داده نمی شود. هم چنین انجام تبلیغات در محوطه بین خطوط دروازه اجازه داده نمی شود.
۵) تصمیم ۵
هرگونه آگهی تبلیغاتی یا استفاده از علایم و نشانه های فیفا، كنفدراسیون، فدراسیون ها و اتحادیه های ملی و باشگاه ها برروی زمین یا وسایل زمین (بانضمام تور دروازه و محیط دروازه) در جریان بازی همانطوریكه در تصمیم ۳ شرح داده شده است، ممنوع می باشد.
۶) تصمیم ۶
در خارج از زمین بازی، می توان علامتی به فاصله ۹.۱۵ متر از قوس مركز روی خط دروازه رسم كرد، تا داور در موقع اجرای ضربه كرنر، از رعایت فاصله مجاز، مطمین شود.