اگر تا به حال به کندوان (روستاي توريستي جالبي اطراف تبريز) رفته باشيد حتما ديديد که خانه هاي مردم بومي با تراشيدن داخل سنگها ايجاد شده. اين هم يک
هتل در کندوان که به همان سبک و با تزيينات داخلي زيبا احداث شده است: