توپگیری با ساعد(BUMP یا UNDERHAND یا FOREARM )یکی از مهمترین قسمتها در بازی والیبال است. چرا که اولین اقدام برای شروع حمله می باشد. اگر توپگیری اشتباه شود پایه ریزی حمله خراب شده و امتیاز از دست می رود.
در متن زیر سعی شده نحوه صحیح و بنا به تعریفی آموزشی ساعد آورده شود:
یک توپ گیری با ساعد خوب شامل ۴ مرحله است:
۱- رفتن به طرف توپ : برای یک توپ گیری سالم باید در سریعترین اقدام با سمت توپ رفته و حتی الامکان مقایل توپ قرار گرفت.
۲- حالت گرفتن:
۱-۲) پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و یکی از پاها را (راست پاها پای راست و یا هر کدام که راحتر بودیم)جلوتر قرار میدهیم.
۲-۲) دست ها را بطور کامل به طرف جلو کشیده و از قسمت شستها بطور موازی به هم می چسپانیم.
۳-۲) زانوها را خم کرده و دستها را موازی پاها قرار می دهیم.
۴-۲) کمر راست و بدن در حالت راحتی قرار میگیرد.
۵-۲) چشمها همواره بدنبال توپ
۳- تماس با توپ :
۱-۳) توپ را با قسمتی از دستها که بهم چسپیده نیست می زنیم.همیشه مرکز ثقل بدن و دستها و توپ باید در یک خط باشند.
۲-۳) بعد از تماس با توپ زانوها را به آرامی صاف کرده و ساعد را متناسب با حرکت زانو به سمت بالا میبریم و توپ را به سمت هدف هدایت هدایت میکنیم.
۴- دنبال کردن ضربه:
۱-۴) بعد از زدن ضربه حرکت دست و بدن توپ را به سمت هدف دنبال می کند.
۲-۴) حرکت آونگی دست نباید از شانه ها بالاتر برود.
۳-۴) برای تعادل و دقت در کار وزن بدن را به پای جلو منتقل میکنیم.
شرایط فوق در زمان تمرین باید تکرار شده تا حرکت ملکه ذهن شود.در عکسهای زیر سعی شده چهار حالت به ترتیب آورده شود. در بعضی مواقع برای اینکه بازیکن به زیر توپ قرار گیرد مجبور به نشستن وحرکت به طرفین خواهد شد.


منبع : وبلاگ vb_una