با سلام
من میخوام یک سری دستورات رو که مر بوط به ساخت تعدادی Procedur میشود رو در یک فایل مثلا Procedur.sql ذخیره کنم و این فایل رو توسط StreamReader در net. بخونم و در یک sql command اونو Execute کنم.
در اجرای این دستورات اگر بجای Procedur بخوام Table بسازم و یا Database جدید و یا کار دیگری مشکلی ندارم :-^ اما برای ساخت Procedure ( چندین ) پشت سرهم مشکل دارم نمونه فایل Procedur.sql را اینجامیزارم خوشحال میشم اگر کسی بتونه کمکم کنه .
راستی مشکل با گزاشتن GO در بین Procedure هاحل نمی شه!!!
در صورت امکان به این آدرس میل بزنیدm.programer@gmail.com
باتشکر...:)^-


کد:
CREATE PROCEDURE [Select_Authenticate]
(@username varchar(50) , @password varchar(50))
 AS
select * from tblmanagers where( [uname]=@username AND [pass]=@password )

CREATE PROCEDURE [Select_Existing]
(
@column nvarchar(50),
@table nvarchar(50),
@key nvarchar(50)
)
AS
declare @strsql nvarchar(500)
set @strsql='select '+ @column +' from '+ @table +' where '+ @column +'=N'''+ @key +''''
exec sp_executesql @strsql

CREATE PROCEDURE [Select_Gallery]
(
@parent int
)
AS
declare @name nvarchar(50)
select @name = (select menu from tblgallerygroup where id = @parent)
select * from tblgallery where name = @name

CREATE PROCEDURE [Select_News]
(
@parent int,
@permission int
)
AS
declare @groupid nvarchar(50)
select @groupid = (select groupid from tblnewsgroup where id = @parent)
select * from tblnews  where groupid = @groupid and permission <= @permission

CREATE PROCEDURE [Select_Pages]
(
@parent int
)
As
declare @id int
select @id = (select id from tblpages where id=@parent)
select * from tblpages where id = @id

CREATE PROCEDURE [Update_MailNews]
(@title nvarchar(50) , @body ntext)
AS
update tblMailNews set body=@body where title=@title

CREATE PROCEDURE [Active_FAQ]
(@email nvarchar(50) , @active nvarchar(50))
AS
update tblFAQ set active=@active where email=@email

CREATE PROCEDURE [Active_MailNews]
(@stablish nvarchar(50) , @title nvarchar(50))
AS
update tblMailNews set stablish=@stablish where title=@title

CREATE PROCEDURE [Active_page]
(@name nvarchar(50))
 AS
update tblpages set active='<img src="../icon/cross.gif">' 
update tblpages set active='<img src="../icon/tick.gif">' where name = @name
update tblregister set homepage = @name

CREATE PROCEDURE [Active_Skin]
(@name nvarchar(50))
AS
update tblskin set stablish=0
update tblskin set stablish=1 where name=@name

CREATE PROCEDURE [Active_User]
(@parametr nvarchar(50) , @email nvarchar(50))
AS
update tblMailingList set active=@parametr where email=@email