یکی از مهمترین پاسها در والیبال پاس با پنجه(setting) است. در زیر چهار حالت پاس با پنجه توضیح داده شده است در عکس فوق این حالتها بطور متوالی آمده است و برای اموزش بهتر
دو عکس از نحوه گرفتن توپ با انگشتان حین پنجه زدن آمده است.
۱- گرفتن حالت
۱-۱: به سمت توپ حرکت کرده و پشت و زیر توپ قرار میگیریم.
۲-۱: پاها به اندازه عرض شانه باز شده و پای اصلی مقداری جلوتر قرار میگیرد.
۳-۱: حالت آماده گرفته زانوها مقداری خم شده و باسن به سمت عقب می رود.
۲-حالت دست قبل از دریافت
۱-۲: دست بصورت کشیده به سمت توپ وبه پیشواز توپ می رود.
۲-۲: انگشتان شصت به هم چسپیده و موازی با ابروها و انگشتان اشاره با فاصله کم از هم.
۳-۲: حالت انگشتان شصت و اشاره به شکل مثلث خواهند بود.
۴-۲: حالت ارنجها بصورت باز و به حالت پروانه ای قرار میگیرد.
۵-۲: توپ را بدون تماس تا نزدیکی پیشانی دنبال کرده بطوریکه اگر توپ را رها کنیم به وسط پیشانی برخورد کند.
۳- حالت دریافت
۱-۳: توپ را با قسمت مثلثی شکل دست دریافت کرده و از انگشتان دیگر برای هدایت بیشتر استفاده میکنیم.
۲-۳: معمولا انگشتان کوچک با توپ تماسی ندارد.
۳-۳: هنگام دریافت دست به شکل قالب توپ در می آید.
۴-۳: زانوها و پشت اندکی نشست می کنند.
۴-ارسال توپ
۱-۴: زانوها و پشت اندکی ( بسته با فاصله مقصد ) به بالا حرکت میکند.
۲-۴: توپ که در دست قرار گرفته توسط آرنج و کتف به سمت هدف هدایت می شود.
۳-۴: توپ را طوری به سمت هدف هدایت میکنیم که ارنجها صاف و انگشتان به سمت بیرون باز شوند.
۴-۴: بسته به فاصله از هدف نیروهای اعمال شده از انگشتان ، مچ ، ارنج ، کتف ، کمر و زانوها متغیر است.
این پاس معمولا توسط پاسورها انجام می شود . و دارای ظرافتها و دقت خاصی است.


منبع : وبلاگ vb_una