خطاها

خطاهای عمده عبارتند از:


بازیکن از بالای زمین حریف به توپ ضربه بزند .


بازیکن تیم از خط افقی زیر تور بگذرد و زمین و یایکی از بازیکنان حریف


را لمس کند .


بازیکن تیم مانع بازی یکی از بازیکنان تیم حریفشود .


بازیکنان یک تیم بیش از سه بار توپ را لمسکنند .


بازیکنان تیم دوبار پی در پی توپ را لمس کنند.


توپ به جایی پایین تر از کمر یک بازیکن اصابتکند.


بازیکنان یک تیم در جای خودشان قرار نگرفتهباشند.


توپ بیرون از خطاهای مرزی به زمین


بخورد.