بیع : تمليك عين به عوض معلوم به نحوی که مالک مال (فروشنده ،بایع)، مالکیت کالای خود (مبیع) را در مقابل پول یا مالی (ثمن) که دریافت می‌کند به طرف مقابل (مشتری ،خریدار) واگذار کند.
بیع از عقود تملیکی و معوض است. در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
بیع از عقود لازم که هیچ یک از طرفین حق به هم زدن آن را ندارندمگر در موارد خاص قانونی.
هر یک از طرفین در بیع علاوه بر اهلیت قانونی باید اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را نیز داشته باشند.
بایع باید قدرت تسلیم مبیع داشته باشد در غیر صورت بیع باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد.
مبیع باید مشروع و دارای مالیت و منفعت عقلایی باشد.
توابع مبیع چیزهایی که برحسب عرف ،عادت و قرائن یا پس از توافق بایع و مشتری در مبیع اصلی هستند، همراه مبیع اصلی به مشتری منتقل می‌شود.
انواع بیع از لحاظ موعد
الف. بیع نقد یا حال: بیعی است که برای مبیع و ثمن مدتی معین نشده باشد. اصل در بیع نقد بودن است.
ب. بیع سلف یا سلم: که ثمن باید فورا پرداخت شود و برای تسلیم مبیع مهلتی معین می شود. در این بیع زمان تسلیم مبیع باید مشخص شود وگرنه عقد باطل است.
ج. بیع نسیه: بیعی است که ثمن مدت دار است و مبیع حال است. در این بیع زمان تسلیم ثمن باید مشخص شود وگرنه عقد باطل است.
د. بیع کالی به کالی: هم مبیع و هم ثمن هر دو موجل هستند.